ประชาสัมพันธ์สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

    

ประชาสัมพันธ์สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

สามารถเสนอโครงร่างการวิจัยมาให้สมาคมฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51322_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 88)