ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายรัฐมตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ "รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7"

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายรัฐมตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ "รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 7"

โครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 7 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)

ดาวน์โหลดเอกสาร n51246_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 118)