ประกาศซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

    

                          ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตามประกาศดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร n31224_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 40)