ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสิชล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและบริการมาตรฐาน